Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Over ons

Over ons

De stichting Wij Houthem – St. Gerlach (opgericht 21 oktober 2016, samenstelling: zie hieronder) richt zich op:

  • ondersteunen en stimuleren van initiatieven van inwoners,
  • signaleren van ontwikkelingen op verschillende niveaus en de mogelijke effecten c.q. kansen daarvan voor de dorpsgemeenschap,
  • beheer van noodzakelijke basisfaciliteiten.

De stichting wil een platform bieden van waarop inwoners initiatieven m.b.t. leefbaarheid en vitaliteit van de dorps­kern kunnen ontwikkelen en realiseren.

Historie

Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg in 1982 waarbij o.m. de voormalige gemeenten Berg en Terblijt en Valkenburg – Houthem werden samengevoegd tot de huidige gemeente Valkenburg aan de Geul, zijn in deze gemeente in 1984 formele dorpsraden gekozen voor de kernen Berg en Terblijt en Sibbe – IJzeren. In Houthem St. Gerlach is op initiatief van inwoners in 1998 de eerste dorpsraad voor deze kern gekozen. De focus van de dorpsraden is in die periode geleidelijk verschoven van “behartigen van de belangen van een kern bij de gemeente” naar “in eigen beheer bevorderen van betrokkenheid van inwoners bij de leefbaarheid”.

In 2009 heeft de lokale politiek de wens geuit om burgerparticipatie niet langer middels dorpsraden in te vullen, maar kernen uit te dagen op hun eigen manier “kernoverleg” vorm te geven. In die context heeft de toenmalige dorpsraad Houthem – St. Gerlach het traject “Wij Hout­hem” gestart. In dat kader zijn inwoners regelmatig uitgenodigd mee te denken over ontwikkelingen en mee te doen bij concrete initiatieven.

Dat traject heeft o.m. geresulteerd in een vijftal, de dorpsgemeenschap typerende, kernwaarden en tot een verkenning van activiteiten, waarmee deze kernwaarden kunnen worden behouden c.q. versterkt. Een en ander is samengebracht in een Kansenkaart (zie onderstaande afbeeldingen). Deze is in oktober 2013 door de dorpsgemeen­schap breed onderschreven. Een aantal vrijwilligers is op diverse fronten aan de slag gegaan met een of meer initiatieven. En ondertussen dienden en dienen zich vanuit de gemeen­schap ook weer allerlei nieuwe ideeën en kansen aan.

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan structuur voor e.e.a. heeft een aantal dorpsgenoten in nauw overleg met betrokken vrijwilli­gers en geïnteresseerde inwoners in 2016 de stichting Wij Houthem – St. Gerlach opgericht waarin de dorpsraad is opgegaan.

Samenstelling bestuur

Raymond LodewickOntwikkeling gebied Meerssenderweg/Vauwerstraat/St. Gerlach/Stationsstraat
Herbestemming voormalig zorgcentrum
Voorzitter
René SchadeVereniging van de Toekomst
Jongeren
Secretaris
Ludie ThijssenOuderen
Penningmeester
Raoul BackusJongeren
Algemeen Bestuur Stichting De Holle Eik
Beheer activiteitentent
Communicatie
Plaatsvervangend secretaris
Peter LahayeWerkgroep Natuur
Activiteiten in het groen
Theo van de VoortHerbestemming voormalig zorgcentrum
Werkgroep Cultuur
Brochure "Parels rondom Gerlachus"
Plaatsvervangend voorzitter