Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Acties vanuit kansenkaart

gemeente zorg

De volgende suggesties voor acties vanuit de kansenkaart zijn de basis voor de projecten:

• Opwaarderen sportcomplex; elementen:
– Programmering (“sportdorp Houthem”)
– All weatherbanen
– Bergruimte
– Voetgolf
– Beugelen
– Terreinverfraaiing/afrastering
– Bebording (in context “dorpsgids/wandelpaden”)
– Accommodatie

• Realiseren Padenplan GOMV

• Vergroenen vm. provinciale weg
– Onderzoek
– Proefvak (i.c.m. restauratie Hoeve Broers en wellicht evaluatie
verkeersarrangement)
– Realiseren “Village Fleuri” in woonstraten

• Groene dorpshart

• Aanpassen parkeervoorzieningen rond Halte St. Gerlach en Stationsstraat

• Geluidwerende voorziening A79 Goudenrood

• Fiets- en wandelpaden
– In dorp/cultuur/historie, in buitengebied; onderdeel netwerk, beleving
– Beschrijven in kaart/boekje
– Onderhoudstoestand

• Groeve Curfs

• Omleiden Camino Santiago

• Ondersteunen 850 jaar parochie

• Culinaire Gerlachuswandeling

• Renoveren van markante en gezichtsbepalende plekken.

• Landschapsverfraaiing van de omgeving van gezichtsbepalende cultuurhistorische gebouwen en structuren binnen de bebouwde kom

• Beeldbepalende plekken van karakteristiek straatmeubilair en straatverlichting voorzien. In het bijzonder bij het Stationsgebouw, Hoeve Broers en aansprekende kapelletjes.

• Cultuurhistorie en basisschool

• Borgen toestroom peuterspeelzaal/ basisschool

• Structureel verwelkomen nieuwe inwoners

• Kwaliteit woonruimte afstemmen op (toekomstige) behoeften en inspelen op toekomstige behoefte aan thuiszorg (pm: Bevorderen adequate -vanuit optiek zorg en toerisme- digitale infrastructuur).

• Weren sluipverkeer

• Ondersteunen huidige tradities

• Medegebruik voorzieningen Adelante en Cicero

• Aanjagen initiatieven gericht op sociaal contact en gebruik gemeenschapshuis/sportcomplex/nieuw dorpsplein (vervolg beweegproeverij; organisatie/communicatie; averkennen mogelijkheden voor een nieuw dorpsplein; uitbreiding Holle Eik etc.).

• Extra speeltoestel speelweide St. Gerlachplein

• Bucketline

• Dorpsdag

• Arrangementen