Pages Navigation Menu

Het online dorpsplatform van, voor en door Houthem - Sint Gerlach

Netwerk Naobersjap

Netwerk Naobersjap

Vroeger was het heel gewoon dat er in een gemeenschap sprake was van een ruime en intensieve vorm van burenhulp die onontbeerlijk was met name voor bewoners van boerderijen en bewoners in kleine dorpen die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen.

‘Naobersjap’ zijn de gezamenlijke ‘naobers’, buren in een kleine sociale gemeenschap. Binnen het ‘naobersjap’ staat men elkaar bij met raad en daad indien dat nodig is. Meestal gebeurt dat door de meest nabije buur, degene aan wiens kant de voordeur het dichtst bij zit. Buren kunnen je helpen door planten te verzorgen, post, huisdieren als je op vakantie bent, ondersteuning bieden bij ziekte en overlijden of uit naam van alle ‘naobers’ zorgen voor een bloemetje, fruitmand, kaartje.

In Houthem Sint Gerlach is in 2014 een Netwerk Naobersjap opgezet. Deze groep vrijwilligers is in staat en bereid ‘naobers’ (buren en buurtbewoners), hulpbehoevenden, senioren, eenzame of zieke mensen, te helpen waar dat nodig is. Een luisterend oor of schouder om eens tegen aan te leunen (dus: aandacht) kan vaak ook al genoeg zijn. Tevens is het de bedoeling zicht te krijgen op mensen die méér hulp nodig hebben. De mensen van het netwerk hebben primair een signalerings-/antennefunctie. Het gaat om het signaleren van situaties, waarbij het vermoeden bestaat dat er hulp gebruikt kan worden van derden. U kunt hierbij denken aan acute thuissituaties, waarbij in uw buurt een (al dan niet oudere) bewoner plots ziek wordt en de partner hier niet goed raad mee weet. Hierbij kan de hulp ingeschakeld worden van de wijkverpleegkundige. Ook kunt u denken aan een samenwerking met de wijkagent in situaties waarbij het vermoeden bestaat dat er in uw buurt sprake is van bijv. drugsgerelateerde problemen.

Dit netwerk vergroot de kans om mede-inwoners sneller te  helpen in moeilijke situaties door adequate hulp van een van hun buren c.q. vanuit de buurt of van instanties die professionele hulp kunnen bieden (naar aanleiding van een signaal vanuit het Netwerk Naobersjap). De mensen van het netwerk bieden een luisterend oor en zijn geen professionele hulpverleners; wel zijn zij sociaal betrokken en hebben ze geregeld contact met professionele hulpverleners op dit gebied (daarover zijn met de professionele organisaties afspraken gemaakt).

Bezuinigingen in de zorg dwingen gemeenschappen te zoeken naar nieuwe manieren om met de veranderingen voor het verlenen van hulp en zorg om te gaan. Het netwerk Naobersjap speelt hierop in: door tijdige signalering kunnen vaak op eenvoudige c.q. creatieve manier met de inzet van vrijwilligers, met minder middelen wellicht nog betere oplossingen worden georganiseerd dan wanneer in een (veel) later stadium professionele hulp moet worden ingezet.

Het netwerk Naobersjap ressorteert onder de werkgroep Sociale Cohesie, onder leiding van Riny Penners en is permanent op zoek naar vrijwilligers/deelnemers aan dit netwerk (veel handen maken werk lichter).

Wilt u zelf of kent u iemand die graag wil deel uitmaken van het Houthems Netwerk Naobersjap, meldt dat dan aan via info@wijhouthem.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.